Sprawozdania w gminie

Importuj dane, generuj, analizuj, wysyłaj.

Moduł SPRAWOZDANIA

Część programu udostępniana podmiotom zewnętrznym (firmy wywożące odpady, firmy asenizacyjne oraz firmy zarządzające PSZOK-ami), w celu bezpośredniej implementacji cyklicznych sprawozdań, według wzorów określonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a są to: „Półroczne sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości”, „Roczne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” oraz „Kwartalne sprawozdanie sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”. Sprawozdania ta będą stanowiły bazę dla automatycznego sporządzania przez gminę rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poznaj możliwości

Narzędzie ułatwiające gminie i firmom zewnętrznym biorącym udział w komunalnej gospodarce odpadami wywiązywania się z ustawowego obowiązku sprawozdawczego.

description

Cyfrowa implementacja sprawozdań sporządzanych przez firmy zewnętrzne

  • Bezpośredni dostępu do modułu dla zewnętrznym firmom biorącym udział komunalnej gospodarce odpadowej.
  • Możliwość automatycznego zasilania sprawozdań danymi z SMG SYSTEM.
query_stats

Automatyczne generowanie rocznego sprawozdania gminy w oparciu o implementację i sumowanie danych ze sprawozdań firm zewnętrznych

  • Bezpośredni sumaryczny import danych ze sprawozdań firm zewnętrznych do rocznego sprawozdania gminy.
  • Ułatwiony dostęp do danych ze sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze, umożliwiający analizę porównawczą.

Poznaj korzyści

Innowacyjne rozwiązanie, niezbędne dla każdej gminy.

Automatyzuje większość czynności związanej ze sporządzaniem cyklicznych sprawozdań.
Pozytywnie wpływa na ekonomikę pracy.
Pozwala uniknąć błędów, które zdarzają się przy „ręcznym” sporządzaniu sprawozdań i podliczaniu danych z różnych źródeł.
Pozwala uniknąć kar za niewywiązywanie się lub nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie komunalnej gospodarki odpadowej.
Tworzy bazę statystyczną dla analiz, mających na celu optymalizację gospodarki odpadowej w gminie.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha