Ścieki w gminie pod kontrolą

Ewidencjonuj, analizuj, kontroluj, raportuj.

Moduł ŚCIEKI

Funkcjonalne narzędzie, niezbędne każdej gminie, głównie ze względu na nowe obowiązki, jakie nałożyły na samorządy gminne zmiany legislacyjne. Ta część systemu umożliwia kompleksowy monitoring gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy, co docelowo ma doprowadzić do likwidacji nielegalnego pozbywania się ścieków z prywatnych posesji, pozostających poza gminna siecią kanalizacyjną.

Moduł ten jest skorelowany z aplikacjami mobilnymi dla pracowników firm asenizacyjnych i pracowników stacji zlewnych.

Poznaj możliwości

Konstrukcja modułu pozwala na wykorzystanie szeregu funkcji, niezbędnych do kompleksowego zarządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi.

query_stats

Gromadzenie i ewidencjonowanie informacji

  • Prowadzenie ewidencji danych o rodzaju i ilości odebranych ścieków z poszczególnych posesji.
  • Gromadzenie danych o znajdujących się na posesjach zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz częstotliwości ich opróżniania, a także umowach zawartych z firmami asenizacyjnymi.
  • Prowadzenie ewidencji firm asenizacyjnych, ich pojazdów i pracowników.
  • Prowadzenie ewidencji stacji zlewnych, do których oddawane są ścieki z terenu danej gminy.
supervisor_account

Systemowe sporządzanie „deklaracji ściekowych”.

  • Możliwość sporządzania w formie elektronicznej „deklaracji ściekowej” dla danego mieszkańca.
  • Eksport danych z deklaracji do modułu POSESJE.
query_stats

Raportowanie i analiza danych

  • Szybkie i proste generowanie raportów za dowolnych okres, stanowiących podstawę dla sporządzanie cyklicznych sprawozdań, a w szczególności rocznych dla WIOŚ i właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, zgodnie z dyspozycja art.3 ust.5 i ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
  • Możliwość ustawienia cyklicznych raportów systemowych.
  • Analiza generowanych danych, w celu optymalizacji gospodarki odpadami ciekłymi.

Poznaj korzyści

Opisane funkcjonalności modułu ŚCIEKI czynią go niezastąpionym narzędziem dla każdej gminy, w której znaczna część gospodarki ściekowej jest poza systemem gminnej sieci kanalizacyjnej.

Automatyzuje proces ewidencjonowania ilość i rodzaj odbieranych nieczystości ciekłych.
Pozwala na uporządkowanie ewidencji danych o istniejących „instalacjach ściekowych” na terenie gminy i monitorowanie ich opróżniania.
Pozwala na proste i szybkie generowanie szeregu raportów niezbędne dla własnych analiz i sporządzania sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych.
Pomaga w kontrolowaniu pracy firm asenizacyjnych, pod względem prawidłowości odbioru z posesji i zdawania odpadów do stacji zlewnych.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha